મોટરીંગ પબ્‍લીકની સગવડતા માટે પસંદગી નંબરની ફાળવણી માટે ઓનલાઇન RE-AUCTION શરૂ

Spread the love

સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર કચેરી – ભરૂચ ધ્‍વારા મોટરીંગ પબ્‍લીકની સગવડતા માટે પસંદગી નંબરની ફાળવણી માટે ઓનલાઇન RE-AUCTION શરૂ કરવામાં આવેલ છે. અત્રેની કચેરીમાં બે એલ.એમ.વી. કાર પ્રાઇવેટ વાહનો માટેના નંબર માટેની GJ-16-CH નંબરની સીરીઝની RE-AUCTION માટે શરૂ કરવામાં આવેલ છે તો ઇચ્‍છા ધરાવતા વાહન માલિકો તેમના વાહનોનું રજીસ્‍ટ્રેશન કરાવી ઓનલાઇન http:/parivahan.gov.in/fancy પર ઓનલાઇન રજીસ્‍ટ્રેશન કરી AUCTION માં ભાગ લઇ શકે તે હેતુસર જાહરે જનતાના હિતમાં ઓકશનની મુદત વધારવામાં આવેલ છે. જેની સુચનાઓ આ મુજબ છે. (૧) તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦ નાં રોજ બપોરે ૦૨:૦૦ વાગ્‍યા સુધી RE-AUCTION માટેના ફોર્મ રજીસ્‍ટ્રેશન કરાવવાના રહેશે અને એપ્‍લીકેશન કરવાની રહેશે. (૨) તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ બે કલાક પછીથી તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૦૨:૦૦ વાગ્‍યા સુધી RE-AUCTION માટેનું Bidding Open રહેશે. (૩) વધુ માહિતી માટે http:/youtube/Q3a9k/Q13kc પર સંપર્ક કરી શકશે.
વાહન ખરીદવાના સાત દિવસની અંદર ઓનલાઇન સી.એન.એ. ફોર્મ અપલોડ કરવાનું રહેશે. વાહનના સેલ લેટરમાં સેલ તારીખે થી ૬૦ દિવસના અંદરના જ અરજદારોએ હરાજીમાં ગોલ્‍ડન અને સિલ્‍વર માટે ભાગ લેવા અરજી કરી શકશે ગોલ્‍ડન અને સિલ્‍વર સિવાયના નંબરો માટે ૩૦ દિવસની અંદરના અરજદારોએ હરાજી કરી શકાશે એમ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્‍યવહાર અધિકારી – ભરૂચે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્‍યું છે.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )